Diggin In The Carts Remixes

Kode 9 / Soshi Hosoi / Koichi Ishibashi / Yuzo Koshiro / Tadahiro Nitta
Diggin In The Carts Remixes

Hyperdub10 May 2019

HYP014


Featuring Artists

Kode 9

Soshi Hosoi

Koichi Ishibashi

Yuzo Koshiro

Tadahiro Nitta

Tracklist

Mister Diviner ( Kode9 Remix - The Mahjong Touhaiden ) - Soshi Hosoi

Bad Data ( Kode9 Remix - Dezaemon ) - Koichi Ishibashi

Temple ( Kode9 Remix - Actraiser ) - Yuzo Koshiro

An-un ( Ominous Clouds ) (kode9 Remix - Xak Ii) - Tadahiro Nitta

More Like This